Methode van coachen

Mijn manier van coachen is geslaagd als de gecoachte zijn gewenste resultaten en gedrag kiest op grond van zijn eigen waarden en overtuigingen. Daarmee is een blijvende verandering van binnenuit gewaarborgd. Hierbij staat het vrijmaken van iemands persoonlijke kwaliteiten centraal zodat hij of zij produktief, zinvol en met enthousiasme verder kan. Uitgangspunt is de leervraag en de onderwerpen die de gecoachte ter sprake brengt.

Mijn inzet is gericht op:

Twee voorbeelden van mijn coachingsaanpak:
  1. burn-out en reïntegratie naar werk
  2. het vergroten van zelfvertrouwen

Burn-out en reïntegratie naar werk

Bij burn-out is het evenwicht tussen actief zijn en passief zijn verstoord. De actieve kant is doorgeslagen. De persoon kan zichzelf niet meer begrenzen. Dit uit zich in: niet kunnen delegeren, alsmaar doorwerken, zonder rustpunten te nemen; er zelfs nog een schepje bovenop doen. Voortdurend alles tegelijk moeten doen en geen besef meer hebben van prioriteiten en niet- relevante zaken. Niet kunnen ontspannen. Slecht kunnen plannen.

Daarnaast kan deze persoon niet goed omgaan met het aangeven van grenzen naar anderen. Dit hangt samen met geen duidelijk beeld hebben van eigen doelen in het leven. Ook een lage dunk hebben van eigen kwaliteiten, vaardigheden en prestaties kan een rol spelen. Het gevoel steeds te moeten presteren om er te mogen zijn overheerst.

In de coaching bied ik een praktische aanpak die structuur geeft. In de eerste plaats gaat het om herstel van fysieke energie. Hiervoor geef ik gerichte opdrachten. Daarbij werken we aan het hervinden van zelfvertrouwen, het verbeteren van vaardigheden waardoor iemand beter met problemen om kan gaan. Ook komt het gedrag dat de burn-out mede veroorzaakte aan bod en wordt een andere manier van omgaan onderzocht. Mensen moeten niet te lang afwezig zijn uit het arbeidsproces. De coaching ondersteunt ook het contact houden met de werkplek en een zo spoedig mogelijke terugkeer. In de eerste periode van de terugkeer vormen de coachingsgesprekken een klankbord om het nieuw aangeleerde gedrag te toetsen en te behouden.

Bij dit traject is een goede afstemming met de bedrijfsarts, de P&O-er en de leidinggevende van belang om een zo'n harmonieus mogelijk traject voor de gecoachte mogelijk te maken. Dit contact vindt echter alleen in overleg met de gecoachte plaats.

Zelfvertrouwen vergroten

Veel coachingsvragen gaan over : zelfverzekerder worden, assertiever durven zijn, meer leiderschap kunnen tonen en leren confronteren. Hierbij speelt de hoeveelheid zelfvertrouwen een grote rol.

Mensen verliezen hun zelfvertrouwen doordat het van ze weggenomen wordt. Bijvoorbeeld door kwetsende opmerkingen over hun mogelijkheden of capaciteiten, terwijl ze er geen verweer tegen hebben. Ook reserveren mensen hun zelfvertrouwen voor bepaalde gebieden en zijn ze ervan overtuigd dat ze het op een ander gebied niet tot hun beschikking hebben.
Soms geven mensen hun zelfvertrouwen weg als ze de ander op een voetstuk zetten en zichzelf klein maken.
En dan is er nog de innerlijke stem, de innerlijke criticus die op alles wat iemand doet negatief commentaar geeft. Deze innerlijke stem ondermijnt in grote mate het zelfvertrouwen.

In de coaching gaat het om het bepalen van de hoeveelheid zelfvertrouwen in een bepaalde situatie. Vervolgens bewustwording van de manier waarop iemand zijn zelfvertrouwen laat wegnemen, niet inzet, weggeeft of door de innerlijke criticus laat ondermijnen. Wanneer dit helder is kan er ook gericht gewerkt worden aan het herpakken, hervinden of opnieuw ontwikkelen van het zelfvertrouwen. Dit gebeurt o.a. door het herinneren van de vroegere succesmomenten, door leren omgaan met de innerlijke criticus, door bewustwording van belemmerende gedachten en het contact maken met de eigen inspiratiebronnen.
In de coaching werk ik met concrete suggesties om met zelfvertrouwen onbekende situaties tegemoet te treden.

In mijn manier van coachen baseer ik me op: